Меню сайту
Форма входу
E-mail:
Пароль:


   
Пункт доступу громадян до інформації органів державної влади

Офіційний сайт Солом\'янської районної в м.Києві державної адміністрації
Система Orphus

орг.8

орг.8
орг.8

 

Соломянський район у дзеркалі рейтингування

 

   У минулому році міська влада для районних у місті Києві державних адміністрацій ввела рейтингування - з метою визначення рівня життя мешканців за багатьма напрямами. Розповісти про рейтинг Солом'янського району редакція газети запросила заступника голови райдержадміністраціїз економічних питань Миколу ЯКИМОВИЧА (на знімку).

 

-         Миколо Григоровичу, насамперед розкажіть, будь ласка, що таке рей­тингування районних у місті Києві державних адміні­страцій і яка його мета?

-         Будь-яке рейтингування - це своєрідне визначення ко­ординат, в яких перебуває той чи інший процес чи явище. На рівні держави Кабінетом Мі­ністрів України здійснюється рейтингування регіонів Укра­їни, в тому числі міст Києва і Севастополя.

   Київською міською вла­дою з 2011 року запровадже­на щоквартальна рейтингова оцінка діяльності районних у місті Києві державних адміні­страцій, яка здійснюється по 9-ти напрямках (економічний розвиток, інвестиційна, нау­кова та інноваційна діяльність, державні фінанси, підтримка бізнесу, споживчий ринок, житлово-комунальне госпо­дарство, соціальний розви­ток та ринок праці, охорона здоров'я, освіта) за 63-ма по­казниками.

   Слід зазначити, що є по­казники, які визначають за­гальноекономічний стан району: наприклад, рівень виконання доходів загального фонду бюджету міста Києва та темп зростання (знижен­ня) надходжень до бюджету міста Києва, а є показники, які висвітлюють стан справ по конкретному напрямку життя району, як, скажімо: обсяг ви­везених роздільно зібраних побутових відходів із жит­лової забудови до загальної кількості утворених ТПВ на території житлової забудови, рівень виконання заходів з поточного ремонту житлових будинків, що виконуються ко­мунальними підприємствами житлового господарства ра­йонів м. Києва або кількість наданих адміністративних послуг за звітний період у ра­йонному адміністративному центрі.

   На одні показники район­на влада має безпосередній вплив, а на інші, відповідно до повноважень райдержадміністрацій, - ні, оскільки їх рівень залежить від діяльності тери­торіальних підрозділів цен­тральних органів виконавчої влади - податкової служби, Пенсійного фонду тощо.

 

-         Які найбільш позитив­ні і негативні показники має Солом'янський район за підсумками І півріччя 2012 року?

-         При рейтингуванні за підсумками І піврнчя 2012 року Солом'янський район посів 4-те місце серед 10-ти районів міста.

   Рейтингова оцінка за І пів­річчя поточного року здійсню­валась за 43-ма показниками (періодичність рейтингування за іншими показниками - що­річно), з яких по 16-ти по­казниках район посів високі місця - з першого по третє. Ці показники мають прямий вплив на рівень наповнення бюджету, і як наслідок - на рівень виплат пенсій, зарплат працівникам бюджетної сфе­ри. Значення цих показни­ків демонструє рівень життя мешканців Солом'янського району. Одними із найбільших досягнень вважаємо рівень виконання доходів загально­го фонду бюджету міста Ки­єва (1 місце), темп зростання надходжень до бюджету міста Києва (1 місце), темп зростан­ня експорту товарів (3 місце), зменшення обсягу заборго­ваності з орендної плати (1 місце), зростання кількості за­реєстрованих новоутворених суб'єктів господарювання (2 місце), зменшення суми за­боргованості із виплати заро­бітної плати (3 місце).

   Щоправда, з 13-ти показ­ників маємо низькі оцінки –з 7 по 10 місце. Зокрема, потріб­но приділяти більше уваги ви­конанню плану-графіку щодо створення ОСББ (10 місце). Загалом існуюча динаміка створення ОСББ в місті свід­чить про необхідність, крім вдосконалення чинної зако­нодавчої бази, вжиття додат­кових заходів щодо активіза­ції роз'яснювальної роботи серед населення та забезпе­чення створення додаткових стимулюючих факторів для організації роботи ОСББ, на­самперед, першочергове ви­конання робіт з капітального ремонту житлового фонду в житлових будинках, де ма­ють створюватись ОСББ, та розв'язання інших проблем­них питань у їх роботі.

   Маємо останнє місце з заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, у тому числі по відо­мчому житлу.

   Низька також рейтингова оцінка з виявлення при профоглядах випадків онкологіч­них захворювань та випадків захворювань на туберкульоз.

   Як бачимо, районній владі є ще над чим працювати, щоб покращити рейтингову оцінку району і як наслідок - його соціально-економічний роз­виток. 

 

Розмову вела

Наталія КАПУСТЯНСЬКАВиділіть орфографічну помилку та натисніть Ctrl+Enter